L&J Poesía de amor:  En un Arca de Noé.♥️

L&J Poesía de amor:  Tu pequeña nariz.♥️

L&J Poesía de amor: El amor en cámara lenta.♥️

L&J Poesía de amor: De repente.♥️

L&J Poesía de amor: Una noche de cometas.♥️

L&J Poesía de amor: Soplar un diente de león♥️

L&J Poesía de amor: Los tiempos inocentes♥️

L&J Poesía de amor: ilusiones♥️

L&J Poesía de amor: Cuando el amor duerme♥️